Инструкция

Кыргызча / На русском

Бул инструкция www.oaouchkun.kg сайтындагы веб- тиркемени колдонууда жардам берет.
Толтуруу мамлекеттик жана официалдуу тилде жүргүзүлөт. Баскычтар аркылуу "ө,ү,ң" тамгаларын киргизиңиз. Улантуу үчүн курсорду аянтка келтириңиз.
1-кадам. Сиздин компьютерде болгон браузерди ачыңыз. (explorer, chrome, opera, yandex...)
2-кадам. Дарек тилкесине латин алфавитинде www.oaouchkun.kg деп жазы¢ыз жана клавиатура¢ыздагы ENTER баскычын басыңыз. Мониторуңузда башкы бет ачылат.
3-кадам. Башкы беттен сиздин мектепти каттоо үчүн РЕГИСТРАЦИЯ баскычына басыңыз.
4-кадам. Сиздин экраныңыздан ЗАПОЛНИТЕ ПОЛЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СВИДЕТЕЛЬСТВОМ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ деген баракча ачылат.
- Тизмеден сиздин мектеп жайгашкан облусту тандаңыз.
- Тизмеден сиздин мектеп жайгашкан районду же шаарды тандаңыз.
- Керектүү учурда айылды тандаңыз, эгерде мектеп шаарда жайгашкан болсо, бул бөлүмдү өткөрүңүз.
- Мамлекеттик каттоо күбөлүгү боюнча 14 орундуу мектептин ИННин киргизиңиз.
- Мекеменин аталышын орус тилинде табыш жөндөмөсүндө киргизиңиз (Что? Что закончил?).
- Мамлекеттик каттоо күбөлүгү боюнча мектептин орусча аталышын киргизиңиз.
- Мекеменин аталышын кыргыз тилинде табыш жөндөмөсүндө киргизиңиз Эмнени? Эмнени бүтүрдү?).
- Мамлекеттик каттоо күбөлүгү боюнча мектептин кыргызча аталышын киргизиңиз.
- Мектептин директорунун аты-жөнүн киргизиңиз.
- Мектептин директорунун байланыш номерин киргизиңиз.
- Мектептин директорунун e-mail дарегин киргизиңиз.
- Жеке баракчага кирүү үчүн пароль ойлоп табыңыз жана ошол паролду кайталап киргизиңиз.
- Маалыматтын тактыгын ырастаңыз.
- ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ баскычын басып, мектепти каттаңыз. Каттоодон кийин система автоматтуу түрдө башкы бетти ачат.
5-кадам. Өздүк кабинетке кириңиз: мектептин ИННин жана ПАРОЛДУ киргизгенден кийин ВХОД баскычын басыңыз.
Өздүк кабинетиңиздин "УЧРЕЖДЕНИЕ" бөлүмүнөн сиз каттаган бардык маалыматтар чыгат. Дагы бир жолу маалыматты текшериңиз. Катасы болсо, сол жактын ылдыйкы бурчундагы "РЕДАКТИРОВАТЬ" деген баскыч аркылуу оңдойсуз.
6-кадам. "СПИСОК УЧЕНИКОВ" бөлүмүнө өтүңүз. Сиздин алдыңызга актай тизме чыгат. Окуучулардын тизмесин кошуу ¿ч¿н "ДОБАВИТЬ" баскычын басыңыз.
7-кадам: Киргизесиз: Орус тилинде табыш жөндөмөсүндө аты-жөнүн киргизесиз. (Кому?). Кыргыз тилинде табыш жөндөмөсүндө аты-жөнүн киргизесиз. (Кимге?). Орус тилинде документтегидей туулган жерин киргизиңиз. (Где?). Кыргыз тилинде документтегидей туулган жерин киргизиңиз.

(Кайда?). Өздүк идентификациялык номери (ПИН).
Окуучунун туулган күнүн катары менен териңиз: айы, жылы, күнү.
Окуучунун жынысын, классын териңиз.
Керектүү учурда кошумча "ЭКСТЕРНОМ" жана "С ОТЛИЧИЕМ" белгилеңиз.
Окуучуну кошуу үчүн "СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ" баскычын басасыз. Бет жаңыланып, аянт бошойт.
8-кадам: Кийинки окуучуларды кошуу үчүн, 7-кадамды кайталайсыз.
9-кадам: Сигнальный экземплярды көчүрүп жана басып алуу үчүн "СКАЧАТЬ ДЛЯ ПЕЧАТИ" баскычын басыңыз.
*Сигнальный экземпляр ата-энелер үчүн. Ата-энелер текшерип, кол коюп жана мектепке кайтарып бериши керек.
*Ката табылганда - "СПИСОК УЧЕНИКОВ" бөлүмүн ачасыз. Тизмеден окуучуну табасыз, "РЕДАКТИРОВАТЬ" баскычы аркылуу катасын оңдойсуз. Оңдогондон кийин "СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ" баскычын басып сактап, баракчаны жабуу үчүн "ЗАКРЫТЬ" баскычын басыңыз.
10-кадам: Каталарды о¢догондон кийин маалыматтарды бекитүү үчүн "ПРОВЕРЕН" баскычын басыңыз.
11-кадам: Бардык каталарды о¢догондон кийин, "Отправить МОиН КР" бөлүмүнө өтүңүз.
Буйрутма боюнча маалыматты көчүрүү үчүн "СГЕНЕРИРОВАТЬ ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ" баскычын басыңыз.
12-кадам: Буйрутма боюнча акыркы жыйынтыктоочу маалыматтар 3 (үч) нускада маалымат чогултуу системасынан басылып алынат.
Жыйынтыктоочу маалыматтардын 1 (бир) нускасы райондук (шаардык) билим берүү бөлүмүнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө берилет, ал эми калган 2 (эки) нускасы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин, билим берүүнү көзөмөлдөө жана сапатын контролдоо бөлүмүнө жиберилет.

На русском

Эта инструкция поможет вам при использовании веб- приложения на сайте www.oaouchkun.kg.
Заполнение производится на государственном и официальном языках. Внести буквы "ө,ү,ң" можно с помощью соответствующих кнопок, чтобы продолжить наведите курсор обратно на поле.
Шаг 1. Откройте браузер, который у вас есть на компьютере (explorer, chrome, opera, yandex ...)
Шаг 2. В адресную строку наберите на латинском алфавите www.oaouchkun.kg и нажмите на кнопку ENTER на клавиатуре, перед вами откроется главная страница.
Шаг 3. Нажмите на кнопку РЕГИСТРАЦИЯ на главной странице, чтобы зарегистрировать вашу школу.
Шаг 4. Откроется перед вами новое окно под заголовком ЗАПОЛНИТЕ ПОЛЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СВИДЕТЕЛЬСТВОМ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ.
- Выберите из списка область, в которой находится ваша школа.
- Выберите из списка район (город), в котором находится ваша школа.
- Выберите населенный пункт по необходимости, если школа находится в городе, то можете пропустить этот раздел.
- Введите 14-значный ИНН Школы по свидетельству о Государственной регистрации.
- Введите название учреждения на русском языке в винительном падеже (Что? Что закончил?).
- Название школы на русском языке по свидетельству о Государственной регистрации.
- Введите название учреждения на кыргызском языке в винительном падеже (Эмнени? Эмнени б¿т¿рд¿?).
- Название школы на кыргызском языке по свидетельству о Государственной регистрации.
- Введите ФИО директора школы.
- Введите контактный телефон директора школы.
- Введите e-mail адрес директора школы.
- Придумайте новый пароль для личного кабинета, введите и повторите.
- Подтвердите отметкой верность информации.
- Нажмите на кнопку ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, чтобы зарегистрировать вашу школу. После регистрации система откроет вам главную страницу автоматически.
Шаг 5. Войдите в личный кабинет, пройдя авторизацию: введите ИНН школы и ПАРОЛЬ, нажмите на кнопку ВХОД.
При входе в личный кабинет перед вами выйдет первый раздел «УЧРЕЖДЕНИЕ», где выйдут все ваши данные, которые вносились при регистрации. Можете еще раз проверить ваши данные, в случае обнаружения ошибок можете редактировать с помощью кнопки «РЕДАКТИРОВАТЬ» в левом нижнем углу.
Шаг 6. Перейдите в раздел «СПИСОК УЧЕНИКОВ».
Перед вами выйдет пустой список, нажмите на кнопку «ДОБАВИТЬ», чтобы добавить учеников.
Шаг 7. Вносятся: ФИО в дательном падеже на русском языке (Кому?), ФИО в дательном падеже на кыргызском языке (Кимге?), место рождения по документу на русском языке (Где?), место рождения по документу на кыргызском языке (Кайда?), персональный идентификационный номер (ПИН).

Выберите дату рождения учащегося по очередности: месяц, год, дата.
Выберите класс и пол учащегося. По необходимости дополнительно отметьте "ЭКСТЕРНОМ" и "С ОТЛИЧИЕМ".
Нажмите на кнопку "СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ", чтобы добавить ученика. Страница обновляется, опустошаются поля.
Шаг 8. Повторите Шаг 7. чтобы добавить последующих учеников.
Шаг 9. Нажмите на кнопку "СКАЧАТЬ ДЛЯ ПЕЧАТИ", чтобы скачать и распечатать по Сигнальному экземпляру!
*Сигнальный экземпляр для родителей. Родители должны проверив подписать и вернуть в школу. * При выявлении ошибок - откройте раздел «СПИСОК УЧЕНИКОВ».
Перед вами выйдет список, из списка найдите ученика и можете редактировать данные нажимая на кнопку "РЕДАКТИРОВАТЬ". После исправления ошибок нажмите на кнопку "СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ" затем нажмите на кнопку "ЗАКРЫТЬ".
Шаг 10. После исправлений нажмите на кнопку "ПРОВЕРЕН", для того чтобы зафиксировать данные.
Шаг 11. После всех исправлений перейдите в раздел "Отправить МОиН КР".
Нажмите кнопку "СГЕНЕРИРОВАТЬ ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ", чтобы скачать Итоговые сведения по заказу.
Шаг 12. Итоговые сведения по заказу распечатываются в 3-х экземплярах из системы сбора информации.
1 (один) экземпляр передается уполномоченному представителю рай (гор) ОО.
2 (два) экземпляра направляются в адрес Управления надзора и контроля качества образования МОиН КР.